MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  MANUÁL STANICE MĚŘENÍ EMISÍ    
 
Praktický, logický a užitečný pomocník, který...

     - Vám
ušetří starost, stres a peníze
     - Vám ušetří více než 500 hodin času hledání, mravenčí práce a přemýšlení
     - Vám udrží pořádek v papírech
     - Vám poskytne rychlý přehled a mnoho užitečných informací
     - Vám pomůže zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit Vaši práci

MANUÁL STANICE MĚŘENÍ EMISÍ

    - AKTUALIZOVÁNO 2015!!!
 >> objednávkový formulář a ceny ZDE

Komu je Manuál SME určen?

     - Především majitelům, provozovatelům, jednatelům či dalším odpovědným pracovníkům stanic měření emisí
     - Výkonným vedoucím stanic měření emisí
     - Mechanikům a administrativním pracovníkům stanic měření emisí
     - Pracovníkům příslušných odborů obcí s rozšířenou pravomocí, které jsou zřizovateli emisních stanic
     - Rozšířená verze je určena novým zájemcům o provozování emisní stanice v ČR

Proč byl manuál vytvořen?

MOTOR expert s.r.o., provozující 20 let vlastní emisní stanici, servisní školu autodiagnostiky, prodej diagnostické techniky a vybavení emisních stanic a také Školící zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel s pověřením MD ČR, vnímá ze svých vlastních zkušeností provozovatele SME a také ze zkušeností  či poznatků stovek účastníků školení odborné způsobilosti následující problémové oblasti:

     - V současnosti neexistuje souhrnný přehled (je, vesměs verbálně, dostupný pouze na školeních profesní způsobilosti emisních mechaniků v Praze) a proto je obtížné se v právních normách správně orientovat

     - Některé starší předpisy jsou velmi těžko dostupné až nedostupné

     - Odpovědní pracovníci (majitelé, jednatelé firem) nemají povinnost a většinou se proto nezúčastňují potřebných školení. Jsou vesměs závislí na informacích od svých pracovníků, které získají na profesních školeních. Ty však nemají povinnou periodicitu, tudíž nemůžou obsahovat následující, budoucí změny v právních předpisech atd. Přitom nesou nemalou osobní i finanční odpovědnost za činnost SME vč. důsledků zjištěných závad při  kontrolách státního odborného dozoru v SME. Tímto může být i uzavření emisní stanice nebo vysoké finanční postihy.
     - Mnoho SME se potýká s tím, že draze vyškolení pracovníci odchází k jinému zaměstnavateli. Manuál může posloužit jako zdroj rychlého přehledu o fungování SME u nového zaměstnavatele.
     - Státní odborný dozor (SOD), hlavně v posledním období, plní literu zákona a velice pečlivě  a intenzivně kontroluje činnost emisních stanic

Z výše uvedených důvodů se MOTOR expert rozhodl přispět svými zkušenostmi ke zlepšení této situace  a zpracovat praktickou pomůcku na úrovni příručky jakosti pro nové i stávající emisní stanice.

Co manuál obsahuje?

Oddíl 1
Kapitola č. 1 – Základní dokumentace SME
Obsah a účel:
      Oddíl č. 1 slouží jako VZOR registru základních listin a dokumentace emisní stanice. Hlavičky jsou označeny logem a číslem emisní stanice, která si tento manuál objedná. Každý výtisk je proto originál a stačí ho doplnit vlastními dokumenty, jmény a podpisy. Je zpracován a dá se využít jako příručka jakosti za účelem zkvalitnění činnosti SME.  U jednotlivých statí jsou uvedeny odkazy na příslušné paragrafy platných právních předpisů. Konečná podoba tohoto oddílu záleží na rozhodnutí pracovníka odpovídajícího za činnost SME, který si ji upraví dle svých potřeb a zvážení.
Obsah registru:

     - zřizovací listiny a právní dokumenty provozovatele SME
     -
oprávnění, expertízy vč. žádostí

     -
seznam pracovníků SME, osvědčení mechaniků SME
     - osobní karty mechaniků SME
     - podpisový řád – razítka a zmocněné osoby
     - seznam značek a splnění podmínek pro udělení oprávnění – kontrolní list
     - dokumentace – smlouvy s výrobci, informační systémy
     - školení odborné způsobilosti v ŠZD – vzor evidence doškolovacích kurzů na značky
     - přístrojové vybavení a metrologie – Vzor: seznam, soupis měřidel, harmonogram kalibrací, evidenční karta měřidla
     - seznam kalibračních středisek, seznam ostatních dodavatelů SME
     - administrativa SME – evidence ME, archivace, vzory
     - vzor směrnice k zajištění kvalitativních výstupů SME v souladu se státním odborným dozorem, osnova interního auditu provozovatele, SOD, evidence kontrol SME

Obsah registru v aktivní formě (formát world) bude dodán na CD jako příloha manuálu kvůli úpravám, doplnění, možnosti tisku, aktualizací apod.

Oddíl 2
Kapitola č. 2: Legislativa SME
ZÁKON

Obsah a účel:
      V tomto oddílu je doslovná citace výňatků Zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších
 právních předpisů, tzn. se zakomponováním všech změn, které přinesly novely Zákona v průběhu let 2001 – 2009. Pro lepší přehled jsou zde uvedené pouze paragrafy, které se týkají měření emisí.


Oddíl 3
Kapitola č. 2: Legislativa SME
VYHLÁŠKA

Obsah a účel:
    
V tomto oddílu je doslovná citace výňatků Vyhlášky č. 302/2001 Sb. vč. příloh, ve znění pozdějších právních předpisů, tzn. se zakomponováním všech změn, které přinesly novely vyhlášky v průběhu let 2003 – 2006. Pro lepší přehled jsou zde uvedené pouze paragrafy, které se týkají měření emisí.

Oddíl 4
Kapitola č. 2: Legislativa SME
VĚSTNÍKY DOPRAVY

Obsah a účel:
     Zlepšení orientace v obsahové náplni prováděcích právních předpisů k měření emisí. První část oddílu obsahuje tabulku A „Seznam věstníků dopravy v chronologii let 1995 – 2010 se zaměřením na měření emisí“, který obsahuje číslo VD, rok, datum vydání, téma a stručný obsah věstníku.

Oddíl 5
Kapitola č. 2: Legislativa SME
VĚSTNÍKY DOPRAVY

Obsah a účel:
     V tomto oddílu se nacházejí doslovné opisy (u méně podstatných kopie) Věstníků dopravy z let 1995 – 2010, které se vztahují k výkonu měření emisí dle platné legislativy. Slouží k dohledání potřebných informací a v případě kontroly jako doklad o tom, že SME disponuje všemi důležitými legislativními předpisy.  
Tabulky B:  věstníky dopravy jsou tematicky roztříděné do skupin:
    
1. metodické postupy měření emisí – zážehové a vznětové motory

Oddíl 6
Kapitola č. 2: Legislativa SME
VĚSTNÍKY DOPRAVY

     2. metodické postupy měření emisí – alternativní pohon LPG/CNG

Oddíl 7
Kapitola č. 2: Legislativa SME
VĚSTNÍKY DOPRAVY

     3. metodické postupy měření emisí – traktory

Oddíl 8
Kapitola č. 2: Legislativa SME
VĚSTNÍKY DOPRAVY

     4. administrativa SME
     5. povolené databáze
     6. schválené přístroje
     7. služby a materiál

Oddíl 9
Kapitola č. 2: Legislativa SME
VĚSTNÍKY DOPRAVY

     8. školení odborné způsobilosti ŠZD – věstníky doplněné o tabulku „Přehledný seznam školících středisek s rozsahem školených systémů a značek k 31.12.2010“
    
9. výrobci vozidel – seznam akreditovaných zástupců

Oddíl 10
Kapitola č. 3:  METODIKA MĚŘENÍ EMISÍ

Obsah a účel:
    
V tomto oddílu, na základě legislativních předpokladů stávajících a platných právních předpisů (zákon, vyhláška, věstníky dopravy) MOTOR expert s.r.o. zpracoval logickou, navazující a vysvětlující metodiku pro provádění měření emisí, ve které se rychle zorientuje jak mechanik ME, tak provozovatel ME (majitel, manager), který se nezúčastňuje školení – profesních nebo odborných. Do metodiky jsou zapracované poznámky zpracovatele, odkazy na legislativu, doporučení. Jsou vypuštěny některé odstavce stávající metodiky uvedené ve VD, které jsou v rozporu s technickými možnostmi nebo které vyplynuly z postupně se vyvíjejícího systému řízení SME ze strany Ministerstva dopravy (a které prozatím nebyly zpracovány do změny či úpravy metodiky a vydané ve VD). MOTOR expert, na základě důkladné půlroční analýzy právních předpisů vztahujících se k výkonu SME, zakomponované do tohoto manuálu, podá v dohledné době Ministerstvu dopravy podnět a návrh na opravu všech zjištěných nedostatků a také předání podkladů pro nové vydání metodických pokynů pro činnost SME, které budou právně, technicky, logicky, obsahově i úrovní zpracování odpovídat současnému stavu, poznatkům a možnostem a které budou korespondovat s obsahem platných právních předpisů.

Tato hlavní a podstatná část manuálu je rozdělena do 3 částí:
1. část – Všeobecná ustanovení
     - legislativní předpoklady
     - definice a pojmy uvedené ve stávajících právních předpisech
     - definice a pojmy – rozšířené dle zpracovatele manuálu
     - používané zkratky uvedené ve stávajících předpisech
     - používané zkratky – rozšířené dle zpracovatele manuálu
     - všeobecné podmínky provádění měření emisí – prostory, pracoviště, měřidla, vozidlo, kategorie vozidel, členění emisních kontrol podle zákona


2.
část – Metodika měření emisí
pro zážehové motory – neřízené a řízené emisní systémy vč. LPG/CNG
    
- způsob provádění ME
    
- způsob vyhodnocení ME


3.
část – Metodika měření emisí
pro vznětové motory – neřízené a řízené emisní systémy vč. LPG/CNG
     - způsob provádění ME
     - způsob vyhodnocení ME


Oddíl 11
Kapitola č. 4:  Normy a další dokumentace SME
     V této kapitole je výňatek nejdůležitějších informací z normy ČSN 73 6059 „Požadavky na prostorové řešení emisní stanice“ vč. schémat odsávání výfukových plynů – uspořádání koncovky odsávání pro osobní a nákladní vozidla
Do tohoto oddílu je doporučeno vložit další dokumentaci emisní stanice, další právní normy, ostatní písemnosti apod. dle uvážení.

Oddíl 12
Kapitola č. 5:  Průvodce emisní stanicí
Obsah a účel:
     Tato kapitola tvoří rozšířenou verzi Manuálu SME a je určena zájemcům o výstavbu nové emisní stanice. V jednotlivých přílohách jsou vzory všech žádostí, důležité kontakty, vzorový harmonogram jednotlivých kroků, obsah expertízy, školení, informační systémy, vzorová kalkulace investic, ukázka dodávky přístrojového vybavení a školení,…

Rozsah manuálu – přes 260 tištěných stran jednotlivých oddílů a kapitol dle výše uvedeného členění. Manuál bude dodán v pořadači.


    - AKTUALIZOVÁNO 2015!!!  >> objednávkový formulář a ceny ZDE(při nákupu kompletního vybavení emisní stanice od MOTOR expertu – sleva 5% a manuál z d a r m a - včetně odborného poradenství)


S ohledem na pracnost „zakázkové“ výroby budeme objednávky vyřizovat v došlém pořadíPo zaplacení zálohové faktury nebo na dobírku.  Děkujeme za pochopení.

Objednávky posílejte na adresu:
kanovska@motorexpert.cz .
Do objednávky uveďte svoje fakturační údaje, pokud se liší adresa, uveďte také poštovní  adresu pro dodání, do e-mailu vložte Vaše logo a číslo Vaší emisní stanice.
Nezapomeňte, prosím, také uvést, zda jste klientem MOTOR expertu.

Těšíme se na spolupráci!!!