Ochrana osobních údaju

Opatření na ochranu osobních údajů v (GDPR)


Informace o zpracování osobních údajů


MOTOR expert s.r.o., se sídlem Žižkova 3, 750 02 Přerov, IČO: 25872761, DIČ: CZ25872761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23823, (dále jen „My“ nebo „společnost“), jako provozovatel stránek www.motorexpert.cz zpracovává osobní údaje svých zákazníků, fyzických osob dotčených poskytovanou službou, popř. zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

 • jaké osobní údaje MOTOR expert s.r.o. zpracovává a k jakým účelům,
 • jakým způsobem MOTOR expert s.r.o. osobní údaje zpracovává,
 • komu MOTOR expert s.r.o. osobní údaje předává,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k AAV.


1 Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.

Správce: MOTOR expert s.r.o.

Adresa společnosti: Žižkova 3, 750 02 Přerov

Sídlo školicího střediska společnosti: ul. 9. května 3169/90B, 750 02 Přerov

Telefonní číslo: +420 603 276 132 

E-mailová adresa: info@motorexpert.cz

Adresa internetových stránek: www.motorexpert.cz


2 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec: ZONDY GROUP s.r.o.

Adresa společnosti: Za Olomouckou 4184/17, 796 01, Prostějov

E-mailová adresa: hello@zondy.cz


Pověřenec: ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Sídlo společnosti: Na Zderaze 15, 120 00 Praha 23 Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb jsou osobní údaje poskytovány povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

3.1 Pojem zpracování osobních údajů

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3.2 Kategorie osobních údajů

Společnost k zajištění svých služeb zpracovává následující kategorie osobních údajů:

V případě uzavření smlouvy o zajištění služeb:

 • jméno,
 • příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo/a,
 • e-mailová/é adresa/y,
 • IP adresa spojená s Vámi,
 • cookies.

Všechny osobní údaje získává společnost od subjektů údajů dobrovolně prostřednictvím internetové stránky www.motorexpert.cz nebo v sídle společnosti.


3.3  Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému společnosti, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

Osobní údaje mohou být pro potřeby účetnictví a evidence zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči).


3.4 Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů proti jejich zneužití nebo ztrátě má společnost vypracovaná bezpečnostní opatření, odpovídající úrovni poskytovaných služeb.


3.5 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Aby mohla společnost zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejímž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:

a)     účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smluvních vztahů nebo či jiného právního jednání a pro účely oprávněných zájmů společnosti;

b)     účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů.


3.5.1 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů

Zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů je možné pouze v případech, kdy jsou osobní údaje vyžadovány zákonným zmocněním pro:

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání,
 • zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.


3.5.1.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání

Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.


Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností, je zejména prováděno pro tyto účely:

 • identifikace subjektu údajů;
 • schválení uzavření smlouvy;
 • jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně;
 • realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb společnosti);
 • provádění evidence a aktualizace smluv;
 • uchovávání dat v systémech společnosti;


3.5.1.2 Zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů společnosti. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.


Zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmu společnosti, je prováděno zejména pro tyto účely:

 • vymáhání právních nároků z příslušného právního jednání včetně vymáhání pohledávek mimosoudní cestou a které společnost pro tyto účely využívá;
 • prokázání, že společnost při poskytování svých služeb jednala v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;
 • provádění marketingových činností (přímý marketing) ohledně služeb a produktů společnosti;
 • vnitřní potřeby společnosti týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb.


3.5.2 Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Ke zpracování některých kategorií osobních údajů může docházet jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů.

Souhlas je vyžadován k provádění marketingu společnosti. V případě nabízených služeb, vyplývajících ze smluvního vztahu nebo registrace, se souhlas subjektu údajů nevyžaduje.

Bez ohledu na to, zda je nabízení služeb realizováno na základě zákona či souhlasu, vždy má subjekt údajů právo vyjádřit s ním nesouhlas, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu info@motorexpert.cz.


4 Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány výlučně pro potřebu společnosti za účelem zajištění poskytovaných služeb. Tyto údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám pouze v těchto případech (kategorie příjemců):

a)   osobám v rámci plnění povinností stanovených právními předpisy, např.

 • soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři, finanční arbitr;
 • Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;


b)   osobám, pokud je to nezbytné pro výkon činnosti nebo pro ochranu práv a oprávněných zájmů společnosti, např.

 • provozovatelům poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby,
 • právním zástupcům společnosti pro účely vymáhání dlužných pohledávek a/nebo ochrany práv společnosti v případě porušení smlouvy ze strany subjektu nebo obrany společnosti proti vzneseným nárokům subjektu údajů,
 • subjektům zabývajícím se a/nebo pověřeným vymáháním dlužných pohledávek,


5 Doba uložení osobních údajů

U osobních údajů, ke kterým byl udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), budou zpracovávány po dobu, na jakou byl souhlas udělen.


U osobních údajů, vázaných smluvními vztahy, jsou osobní údaje zpracovávány na dobu nezbytně nutnou:

 • k poskytnutí sjednané služby a
 • k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a
 • k ochraně práv společnosti v případě porušení smlouvy ze strany subjektu údajů.

Ve všech případech vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta právních nároků, ať subjektu údajů nebo společnosti, plynoucích z uzavřené smlouvy. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje anonymizovány.


6 Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům (tj. zejména od společnosti požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti MOTOR expert s.r.o. stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).


Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi uvedenými výše.