Už jen poslední krok

PŘEZKOUŠENÍ po prohlubovacím kurzu pro KTE

ve spolupráci s DEKRA CZ, a.s.

29. 5. 2020

7:30 - 15:00

Cena

0 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

zkušební komise

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení mechanika měření emisí a na základě § 60 a 61 Čl. II Přechodných ustanovení – odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění zákona a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí, formou vydání profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických kontrol je omezeno na měření emisí vozidel.

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní kontrolní technik s omezením na měření emisí (dříve mechanik měření emisí) podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí kontrolní technik (dříve mechanik SME) absolvovat:

  1. Teoretická a praktická výuka (viz SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ)

2. Přezkoušení

závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na emise.

v případě potřeby se mechanik může přihlásit na opakované přezkoušení

UPOZORNĚNÍ!

Kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika) můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 10 posluchačů. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Časový rozvrh kurzu

Časový rozvrh přezkoušení bude upřesněn koordinátorem kurzu.

Na úvod proběhne prezence, po prezenci následuje test v délce 45 minut, vyhodnocení testu a předávání žádosti o prodloužení osvědčení a vydání prodloužených, resp. nových osvědčení kontrolního technika s omezením na emise.

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

  • kolek v hodnotě 50 Kč (pokud se prodlužuje platné Osvědčení)platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti platný řidičský průkaz originál profesního osvědčení mechanika měření emisí originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců potvrzení o absolvování kurzu „SME-prohlubovací kurz-ŠKOLENÍ“čestné prohlášení, že jste schopen závěrečný test vykonat (formulář zde)čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění
  • Kontrola těchto dokladů je nutná, aby podle zkušebního řádu na základě úspěšně vykonané zkoušky mohlo MDČR posluchači vydat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.

Držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení se vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu při splnění zákonných podmínek z hlediska vzdělání a praxe.

Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.


Cena je zahrnuta v ceně kurzu.

Kontaktní osoba za DEKRA CZ a.s.: Yvona Davidová, tel. 606 761 431


Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: