Už jen poslední krok

PŘEZKOUŠENÍ po prohlubovacím kurzu pro KTE

ve spolupráci s DEKRA CZ, a.s.

24. 9. 2020

7:30 - 15:00

Cena

0 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Bc. Dalibor Plischke, DiS., Štefan Kanovský

Přihláška ke školení

Přihlašení na školení neprobíhá na našich stránkách.

Potřebujete poradit?

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení mechanika měření emisí a na základě § 60 a 61 Čl. II Přechodných ustanovení – odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění zákona a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí, formou vydání profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických kontrol je omezeno na měření emisí vozidel.


Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní kontrolní technik s omezením na měření emisí (dříve mechanik měření emisí) podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.


Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí kontrolní technik (dříve mechanik SME) absolvovat:

  1. Teoretická a praktická výuka (viz SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ)

2. Přezkoušení

závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na emise.

v případě potřeby se mechanik může přihlásit na opakované přezkoušení

UPOZORNĚNÍ!

Kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika) můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 10 posluchačů. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.


Časový rozvrh kurzu

Časový rozvrh přezkoušení bude upřesněn koordinátorem kurzu.

Na úvod proběhne prezence, po prezenci následuje test v délce 45 minut, vyhodnocení testu a předávání žádosti o prodloužení osvědčení a vydání prodloužených, resp. nových osvědčení kontrolního technika s omezením na emise.

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

  • kolek v hodnotě 50 Kč (pokud se prodlužuje platné Osvědčení)platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti platný řidičský průkaz originál profesního osvědčení mechanika měření emisí originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců potvrzení o absolvování kurzu „SME-prohlubovací kurz-ŠKOLENÍ“čestné prohlášení, že jste schopen závěrečný test vykonat (formulář zde)čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění
  • Kontrola těchto dokladů je nutná, aby podle zkušebního řádu na základě úspěšně vykonané zkoušky mohlo MDČR posluchači vydat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.

Držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení se vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu při splnění zákonných podmínek z hlediska vzdělání a praxe.

Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.


Cena je zahrnuta v ceně kurzu.

Kontaktní osoba za DEKRA CZ a.s.: Yvona Davidová, tel. 606 761 431